Algemene Handelsvoorwaarden

1. Algemeen
De onderstaande voorwaarden gelden voor al onze leveringen in de handelsrelatie met de besteller. Andere voorwaarden zijn voor ons alleen bindend als wij ze schriftelijk aanvaard hebben. De levering door ons duidt niet op een toestemming. Mondelinge verklaringen van onze vertegenwoordigers of werknemers vereisen onze schriftelijke bevestiging.

2. Offerte
Onze offertes zijn vrijblijvend. Orders gelden als aanvaard wanneer onzerzijds geen bezwaar gemaakt wordt binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen
Onze prijzen gelden af magazijn zonder omzetbelasting, vracht, verzendverpakking, verzekering enz. Bij herstellingen en facturen van minder dan EUR 25,- wordt geen korting verleend. Reparatiefacturen dienen onmiddellijk netto betaald te worden.

4. Verpakking
De wijze van verpakking gebeurt in overeenstemming met onze vakkundige vaststelling. De verzendverpakking wordt berekend tegen kostprijs. Ze wordt alleen teruggenomen als wij de retourzending hiervan eisen, waarvoor wij ons de berekening van statiegeld voorbehouden.

5. Verzending
De verzending gebeurt steeds voor rekening van de besteller. In zoverre niets anders overeengekomen is, bepalen wij het transportmiddel en de transportweg, zonder ervoor verantwoordelijk te zijn dat de snelste en goedkoopste mogelijkheid gekozen wordt. Bijzondere wensen van de besteller (bvb. spoedzending, speciale verpakking, inschakeling van een bepaalde expediteur) worden tegen berekening van eventuele extra kosten voor zover mogelijk in acht genomen. Het risico gaat over op de besteller als de goederen overhandigd worden aan de transporteur.

6. Levering
Levertermijnen zijn enkel bij schriftelijke overeenkomst bindend. Indien de levering niet binnen een schriftelijk overeengekomen termijn uitgevoerd wordt en een gepast uitstel door ons niet nagekomen wordt, dan is de besteller gerechtigd te annuleren. Schadevorderingen zijn – in zoverre niet sprake is van wettelijk dwingende aansprakelijkheid – uitgesloten. De nakoming van termijnen voor leveringen stelt de nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden alsook andere verplichtingen door de besteller voorop. Is de nakoming van de levertermijn niet mogelijk ten gevolge van door ons niet controleerbare omstandigheden, zoals bijvoorbeeld natuurrampen, oorlog, opstand, interventies van hogerhand, gebrek aan energie of maatregelen wegens arbeidsconflicten bij ons of onze toeleveranciers dan wordt de levertermijn zonder meer verlengd met de duur van deze omstandigheden. Indien de hinderende omstandigheden langer dan 4 weken duren, is elke contractpartner gerechtigd te annuleren.

7. Reclamaties en klachten
Reclamaties wegens zichtbare gebreken of wegens onvolledigheid of onjuiste levering moeten ons onverwijld, uiterlijk 5 dagen na ontvangst schriftelijk meegedeeld worden. Andere gebreken moeten ons uiterlijk 5 dagen na ontdekking schriftelijk meegedeeld worden. Bij niet tijdige mededeling van reclamaties of klachten geldt de levering als goedgekeurd. Bij tijdige mededeling richten de vorderingen van de besteller zich naar nummer 8. en 9. Retourzendingen van goederen worden alleen met voordien toegekende RMA-nr. aanvaard.

8. Garantie
Wij verlenen garantie voor toegezegde eigenschappen en voor de foutloze toestand overeenkomstig de respectievelijke stand van de techniek. Wijzigingen in de constructie of uitvoering, die noch de functie, noch de waarde van het bestelde object benadelen, blijven voorbehouden en geven geen recht op een reclamatie. De toezegging van eigenschappen vereist in ieder geval onze schriftelijke verklaring of bevestiging.

9. Aansprakelijkheid bij gebreken

1. Voor gebreken van de levering – behalve bij het ontbreken van toegezegde eigenschappen of bij schending van wezenlijke contractuele plichten – zijn wij met uitsluiting van bijkomende vorderingen aansprakelijk als volgt:
a) De wettelijke garantieperiode bij nieuwe producten vanaf overgang van risico bedraagt bij particulier gebruik 24 maanden, bij industrieel en/of beroepsmatig gebruik 12 maanden. Wordt binnen het kader van de garantie een herstelling uitgevoerd of geleverd, dan veroorzaakt dit geen nieuw begin van de garantieperiode.
b) De garantieperiode bij gebruikte producten vanaf overgang van risico en/of herstellingen bedraagt bij particulier gebruik 12 maanden, bij industrieel en/of beroepsmatig gebruik wordt de garantie uitgesloten.
2. Mislukt de herstelling of levering onder garantie, dan heeft de koper, die geen consument is, met uitsluiting van alle bijkomende vorderingen alleen het recht overeenkomstig §§ 440, 323, 326 lid 1 zin 32 BWB het contract te annuleren of overeenkomstig § 441 BWB de koopprijs te reduceren.
3. De garantie geldt niet voor schade, die ontstaat ten gevolge van normale slijtage, gebrekkige inbouw- en montagewerken of foutieve inwerkingstelling in zoverre door ons niet verschuldigd, foutieve of nalatige behandeling of onderhoud, niet vakkundig gebruik alsook het niet in acht nemen van de montage-instructies of handleiding en de desbetreffende normen. De garantie heeft in het bijzonder geen betrekking op de slijtage van slijtageonderdelen. Slijtageonderdelen zijn alle roterende onderdelen, alle aandrijfstukken en werktuigen. De garantievorderingen vervallen ook als zonder onze toestemming wijzigingen of herstellingswerken uitgevoerd werden door de besteller of een derde.
4. Geeft de koper ons geen gelegenheid of gepaste tijd om ons te overtuigen van de gebreken en eventueel de noodzakelijke herstelling onder garantie (reparatie of vervangende levering) uit te voeren, vervallen alle garantieaanspraken.
5. Bijkomende vorderingen van de koper, in het bijzonder wegens het ontbreken van toegezegde eigenschappen of op grond van schade, die niet ontstaan is aan het geleverde object zelf, worden, in zoverre wettelijk toegelaten, uitgesloten. Een gering gebrek verleent geen recht aan de professionele klant. Voor het overige kan de professionele klant alleen een herstelling eisen.
6. De keuze van de particuliere klant mag met het oog op de ernst van het gebrek en de kosten van de herstelling niet buiten verhouding zijn. In het geval van de omruiling van het toestel wordt het gebruik tot dan toe aangerekend.

10. Eigendomsvoorbehoud
De door ons geleverde goederen blijven onze eigendom tot de besteller alle vorderingen betaald heeft, die wij tegen hem hebben. Wissels en cheques gelden pas na hun inning als betaling. De besteller mag de goederen, waarvan wij ons de eigendom hebben voorbehouden, binnen het kader van het gewone handelsbedrijf verkopen, tenzij dat hij in gebreke blijft met de betaling of de betaling gestaakt heeft. Hij mag de goederen niet in pand geven of ter zekerheid in eigendom overdragen. Pandbeslagen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen moeten onverwijld aan ons meegedeeld worden met toevoeging van het proces-verbaal van het pandbeslag (afschrift). Bestaan vorderingen uit de beschadiging of de teloorgang van de nog niet volledig betaalde goederen tegenover derden, dan draagt de besteller nu al zijn betalingsvorderingen hieruit aan ons over. De goederen staan ook onder eigendomsvoorbehoud als ze na de verkoop in een ander voorwerp opgenomen worden. Worden de vorderingen van de besteller uit de doorverkoop van onze onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in een rekening-courant opgenomen, dan draagt hij nu al zijn betalingsvordering ter hoogte van het respectievelijke en het aanvaarde saldo over en wel ter hoogte van onze vordering tegen de besteller. De besteller mag de aan ons overgedragen vorderingen innen, tenzij dat hij in gebreke blijft met de betaling of de betaling gestaakt heeft. Overschrijdt de waarde van de aan ons verleende zekerheid onze vorderingen tegen de besteller met meer dan 20 %, dan zijn wij in zoverre op vraag van de besteller verplicht tot vrijgave.

11. Betalingen

Onze facturen zijn netto betaalbaar 30 dagen na factuurdatum of binnen 10 dagen vanaf factuurdatum met 1 % korting. Bij bankincasso verlenen wij 2 % korting. Reparatiefacturen en facturen die berusten op nettoprijs-overeenkomsten, zijn onmiddellijk netto betaalbaar. Betalingen worden altijd toegewezen aan de oudste facturen. Wordt de betalingstermijn overschreden, dan hebben wij het recht vanaf dat tijdstip ook zonder aanmaning rente ter hoogte van de wettelijke rentevoet te berekenen. Deze rentevoet moet verhoogd worden als wij een belasting met een hogere rentevoet bewijzen. Wij behouden ons voor, orders met een waarde van minder dan EUR 50,- alsook orders van voor ons onbekende klanten onder rembours af te wikkelen. Bij niet-inning van wissels en cheques, bij staking van betaling alsook bij inleiding van een procedure voor de schuldenregeling worden al onze vorderingen – ook in het geval van een uitstel van betaling – onmiddellijk betaalbaar. Dergelijke omstandigheden geven ons voorts het recht nog uitstaande leveringen onder rembours te verzenden of voor deze vooruitbetaling of zekerheidstellingen te eisen. Bij verdere betalingsachterstand zijn wij gerechtigd de overeenkomst te annuleren of schadevergoeding te eisen wegens niet-nakoming. Betalingen per wissel vereisen de voorafgaande overeenkomst. De aftrek van korting voor betalingen door middel van wissels wordt niet toegestaan. Betalingen mogen enkel aan onszelf, of aan uitdrukkelijk schriftelijk of door incassovolmacht gelegitimeerde personen verricht worden. De besteller kan alleen verrekenen met vorderingen, die onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

12. Overige vorderingen
In zoverre in deze voorwaarden niets anders bepaald is, zijn schadevorderingen van de besteller, in het bijzonder ook vorderingen, die wegens positieve contractbreuk of wegens schending bij afsluiting van het contract – in zoverre een aansprakelijkheid niet dwingend wettelijk bevolen is – uitgesloten.

13. Plaats van nakoming en bevoegde rechtbank
Plaats van nakoming voor leveringen is de plaats van het respectievelijke magazijn. De bevoegde rechtbank is – in zoverre de besteller een bij het handelsregister ingeschreven handelaar is – Leipzig. Wij behouden ons de optie voor van de rechtsvordering op de zetel van de besteller.