IMPRESSIE

Inhoud Verantwoordelijk

Uitgever: Lehmann & Endress Logistik GmbH
Bedrijfsleider: Claus Lehmann, Hartmut Müller, Sirko Werner
Adres: An der Mühle 3, 04838 Doberschütz

Telefoon:
0049(0)34244 594425

Fax: 0049(0)34244 57061
E-Mail: info@l-e-logistik.com
Internet: www.l-e-logistik.de

Dossier: Handelsdossier Leipzig, HRB 18543
BTW no: DE 813318495

 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur staat in geen geval garant voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidseisen tegen de auteur die betrekking hebben op materiële of ideële schade die door het gebruik of het niet-gebruik van de aangeboden informatie respectievelijk door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie veroorzaakt werd, worden principieel uitgesloten voor zover de auteur zich niet schuldig heeft gemaakt aan bewijsbare opzettelijke of uiterst onachtzame handelingen.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gedeelten van de pagina’s of het totale aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, te vervolledigen, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief af te gelasten.

2. Verwijzingen en links
Bij rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzingen naar vreemde websites (de zogenaamde links), die buiten de verantwoordelijkheidssfeer van de auteur liggen, zal er enkel sprake zijn van een verplichte aansprakelijkheid als de auteur op de hoogte is van de inhoud ervan en het technisch voor hem mogelijk en haalbaar zou zijn om het gebruik ervan in geval van een onwettige inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de links geen illegale inhoud op de internetpagina‘s waarnaar verwezen wordt herkenbaar was. Op de huidige of toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de internetpagina’s waarnaar verwezen wordt resp. die aan deze site verbonden zijn heeft de auteur geen enkele vorm van invloed. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van elke inhoud van alle internetpagina’s waarnaar verwezen wordt resp. die aan deze site verbonden zijn, die na het plaatsen van de links gewijzigd werden. Deze bepaling geldt voor alle op de eigen internetpagina geplaatste links en verwijzingen, alsook voor externe aantekeningen in door de auteur ter beschikking gestelde gastenboeken, discussiefora en mailinglisten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die uit het gebruik of het niet-gebruik van op die manier aangeboden informatie voortvloeit, is enkel de exploitant van de internetpagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk, en niet de persoon die via links enkel naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en kenmerkenrecht
De auteur tracht in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf vervaardigde grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of terug te grijpen naar licentievrije grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten.
Alle op de internetpagina vernoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn zonder restrictie onderworpen aan de bepalingen van het telkens geldende kenmerkenrecht en de eigendomsrechten van de telkens geregistreerde eigenaars. Enkel op basis van de loutere vermelding kan men niet concluderen dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn!
De copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten blijft enkel bij de auteur van de internetpagina. Een vermenigvuldiging of gebruik van zulke grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegelaten.

4. Gegevensbescherming
Indien binnen de internetpagina de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te vullen, dan gebeurt de vrijgave van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en haalbaar – ook zonder vermelding van die gegevens resp. onder vermelding van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan.

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient als onderdeel van de internetpagina beschouwd te worden, van waaruit naar deze pagina verwezen werd. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende rechtstoestand, doet dit qua inhoud en geldigheid geen afbreuk aan de overige delen van het document.